Křesťanství

Napsal Markéta (») v pondělí 24. 10. 2016 v kategorii Křesťanství, přečteno: 921×
ostatni-texty/krestanstvi-jezis-kristus.jpg

Křesťanství je monoteistické náboženství. Je to zároveň univerzální náboženství, to znamená, že se obrací ke každému člověku, a to jako k jednotlivé osobě. Být křesťanem znamená přijetí jistého učení, morálky a náboženské praxe. Křesťanství je náboženství historické. To znamená, že svůj původ odvozuje od života a působení historické postavy, Ježíše z Nazareta. Křesťanství navazuje na židovské náboženství, ze kterého kdysi vzešlo. Od židovského náboženství přejalo křesťanství řadu základních prvků, zejména Starý zákon (část Bible).

Základní východiska křesťanství jsou zapsána ve spisech Nového zákona (část Bible), ve článcích víry a v usneseních z koncilů (shromáždění delegovaných biskupů). Teologické neshody vedly k vytvoření oddělených církví. Ve většině věcí se však křesťané shodují. 

Je pouze jeden Bůh, který je věčný a neviditelný. Existuje však ve třech osobách jako Bůh Otec, Syn a Duch svatý. 

„Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky, křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha svatého.“ (Matouš 28, 19)

Bůh vstupuje do dějin, celý vesmír je jeho dílem. Ve stvořeném světe není nic, co by bylo hodné božské úcty.

„Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi.“ (Genesis 1, 1)

Bůh s lidmi komunikuje, odhaluje jim svou podstatu a svůj záměr s člověkem. Člověk však narušil původní harmonický vztah s Bohem, dopustil se hříchu a propadl smrti. Bůh se však nepřestal o člověka starat a sliboval, že jednou pošle lidstvu vykupitele, který je z otroctví hříchu a smrti vysvobodí.

Tímto vykupitelem je podle křesťanů Ježíš Kristus, ve kterém se sám Bůh stal člověkem. Ježíš kvůli záchraně člověka zemřel a přinesl tak člověku odpuštění a vykoupení. 

„Vždyť i Kristus dal svůj život jednou provždy za hříchy, spravedlivý za nespravedlivé, aby nás přivedl k Bohu. Byl usmrcen v těle, ale obživen Duchem.“ (1. Petrův 3, 18)

Po třech dnech Bůh Ježíše vzkřísil z mrtvých.

„Původce života jste zabili, Bůh ho však vzkřísil z mrtvých a my jsme toho svědky.“ (Skutky apoštolů 3, 15). 

Potom Ježíš ještě čtyřicet dnů strávil mezi svými učedníky. Poté vstoupil do nebe. 

„Potom je vyvedl až k Betanii, zvedl ruce a požehnal jim; a když jim žehnal, vzdálil se od nich a byl nesen do nebe. Oni před ním padli na kolena; potom se s velikou radostí navrátili do Jeruzaléma, byli stále v chrámě a chválili Boha.“ (Lukáš 24, 50-53) 

Potom byl učedníkům seslán Duch svatý, který ve světě působí stále. Křesťané očekávají druhý příchod Ježíše Krista na konci světa, kdy Kristus bude soudit živé i mrtvé. 

„Před Bohem a Kristem Ježíšem, který bude soudit živé i mrtvé, tě zapřísahám pro jeho příchod a jeho království...“ (2. Timoteovi 4, 1)

Kniha

Křesťanská morálka

Jedním ze základů křesťanské morálky je Desatero Božích přikázání.

Bůh vyhlásil všechna tato přikázání:

„Já jsem Hospodin, tvůj Bůh; já jsem tě vyvedl z egyptské země, z domu otroctví.

Nebudeš mít jiného boha mimo mne.

Nezobrazíš si Boha zpodobením ničeho, co je nahoře na nebi, dole na zemi nebo ve vodách pod zemí.

Nebudeš se ničemu takovému klanět ani tomu sloužit. Já jsem Hospodin, tvůj Bůh, Bůh žárlivě milující . Stíhám vinu otců na synech do třetího i čtvrtého pokolení těch, kteří mě nenávidí,

ale prokazuji milosrdenství tisícům pokolení těch, kteří mě milují a má přikázání zachovávají.

Nezneužiješ jména Hospodina, svého Boha. Hospodin nenechá bez trestu toho, kdo by jeho jména zneužíval.

Pamatuj na den odpočinku, že ti má být svatý.

Šest dní budeš pracovat a dělat všechnu svou práci.

Ale sedmý den je den odpočinutí Hospodina, tvého Boha. Nebudeš dělat žádnou práci ani ty ani tvůj syn a tvá dcera ani tvůj otrok a tvá otrokyně ani tvé dobytče ani tvůj host, který žije v tvých branách.

V šesti dnech učinil Hospodin nebe i zemi, moře a všechno, co je v nich, a sedmého dne odpočinul. Proto požehnal Hospodin den odpočinku a oddělil jej jako svatý.

Cti svého otce i matku, abys byl dlouho živ na zemi, kterou ti dává Hospodin, tvůj Bůh.

Nezabiješ.

Nesesmilníš.

Nepokradeš.

Nevydáš proti svému bližnímu křivé svědectví.

Nebudeš dychtit po domě svého bližního. Nebudeš dychtit po ženě svého bližního ani po jeho otroku ani po jeho otrokyni ani po jeho býku ani po jeho oslu, vůbec po ničem, co patří tvému bližnímu.“

(Exodus 20, 1-17)

Dále je základem křesťanské morálky Ježíšovo horské kázání, které je v páté až sedmé kapitole Matoušova evangelia. Plněním těchto pokynů si však křesťan nezískává nějaký nárok vůči Bohu. Vyjadřuje tím svou vděčnost za dar života a spásy. 

„A tak, moji milí, jako jste vždycky byli poslušní – nikoli jen v mé přítomnosti, ale nyní mnohem více v mé nepřítomnosti – s bázní a chvěním uvádějte ve skutek své spasení. Neboť je to Bůh, který ve vás působí, že chcete i činíte, co se mu líbí.“ (Filipským 2, 12-13)

Náboženská praxe 

Člověk se stává křesťanem přijetím křtu, který je viditelným znamením odpuštění a vykoupení. Vrcholem křesťanské bohoslužby je slavení eucharistie. Svátostí ve většině křesťanských církví také manželství. V katolických a pravoslavných církvích je svátostí i kněžské svěcení, svátost smíření, biřmování a svátost nemocných. 

Mimo to se křesťané podílejí na dalších náboženských činnostech, jako jsou společné modlitby a pouti. Někteří křesťané se také věnují charitativní činnosti.

Kostel

Křesťanské svátky 

Nejvýznamnějšími křesťanskými svátky jsou velikonoce, kdy si křesťané připomínají umučení, smrt a vzkříšení Ježíše Krista. Velikonoční neděle je první neděli po prvním jarním úplňku. 

Dalšími významný svátky jsou vánoce (narození Ježíše Krista). První svátek vánoční je 25.prosince. 

„Anděl jim řekl: „Nebojte se, hle, zvěstuji vám velikou radost, která bude pro všechen lid. Dnes se vám narodil Spasitel, Kristus Pán, v městě Davidově. Toto vám bude znamením: Naleznete děťátko v plenkách, položené do jeslí.“ (Lukáš 2, 10-12)        

Rozšíření křesťanství

V současné době křesťanství převládá na třech kontinentech – v Americe, v Austrálii a v Evropě. V Africe je kromě křesťanství výrazně rozšířen islám. V Asii jsou křesťané menšinou.

Použité zdroje:

http://www.svetova-nabozenstvi.cz/krestanstvi/ 

http://www.evropa2045.cz/hra/napoveda.php?kategorie=7&tema=137

http://www.biblenet.cz/

Hodnocení:     nejlepší   1 2 3 4 5   odpad
Facebook Google Twitter

Komentáře

Zobrazit: standardní | od aktivních | poslední příspěvky | všechno

Komentování tohoto článku je uzamčeno.