Istanbulská úmluva

Napsal Markéta (») ve čtvrtek 23. 4. 2020 v kategorii Současnost, přečteno: 815×
gify/Zena.gif

Istanbulská úmluva je označení pro Úmluvu Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí, která byla přijata Radou Evropy dne 11.5.2011. Úmluva odsuzuje odsuzuje domácí násilí, sexuální obtěžování, znásilnění, nucené sňatky, takzvané zločiny ze cti či mrzačení genitálií. Česká republika ji podepsala v roce 2016 jako 41. země v pořadí, když podpis pod ni připojil tehdejší ministr pro lidská práva a národnostní menšiny Jiří Dienstbier. Český parlament úmluvu zatím neratifikoval.

Gender

Istanbulská úmluva je první lidskoprávní úmluvu, která vedle biologického pohlaví pracuje s pojmem „gender”. V článku 3, písmeno c je uvedeno: pod pojmem „ gender” se rozumí společensky ustavená role,chování, aktivity a atributy, jež daná společnost považuje za náležité pro ženy a muže.“

Dle článku 6 Istanbulské úmluvy se smluvní strany zavazují, že při implementaci a vyhodnocování dopadu ustanovení této úmluvy budou zohledňovat genderové hledisko a že budou prosazovat a aktivně naplňovat politiku rovnosti a dělby pravomocí mezi ženami a muži.“

Převýchova společnosti

Dle preambule Istanbulské úmluvy je násilí vůči ženám projevem historicky nerovného poměru síly mezi muži a ženamí, jenž vedl k nadřízenosti mužů a diskriminaci žen a bránil ženám v plném rozvoji.“

Z tohoto předpokladu vychází silný důraz na převýchovu společnosti. Smluvní strany se proto zavazují, že podniknou nezbytná opatření pro podporu sociálních a kulturních vzorců chování žen a mužů s cílem vymýtit předsudky, zvyky, tradice a další praktiky, jež jsou založeny na předpokladu podřízenosti ženy anebo na stereotypním pojímání rolí žen a mužů“(článek 12, bod 1).

Strany učiní vše nezbytné pro to, aby každý se občan, obzvláště pak muži a chlapci, aktivně zapojili do prevence všech forem násilí, jež spadají do působnosti této úmluvy.“ (článek 12, bod 4)

Genderismus chápe vztahy mužů a žen jako mocenský zápas dvou konkurenčních skupin. Naše kultura je obviňována z toho, že má v sobě zakódováno násilí vůči ženám. Křesťanské tradici je však vlastní úcta k ženě, která vychází z její nezastupitelné role při předávání života.

Výchova a vzdělávání

Aplikace Istanbulské mluvy ovlivní výchovu a vzdělávání. „Tam, kde to bude vhodné, podniknou strany kroky k tomu, aby ve formálních osnovách na všech úrovních vzdělávání existoval materiál k tématům, jako je rovnoprávnost žen a mužů, nestereotypní genderové role, vzájemný respekt, nenásilné řešení konfliktů v mezilidských vztazích, genderově podmíněné násilí vůči ženám a právo na osobní integritu, to vše uzpůsobeno rozvíjejícím se schopnostem žáků.“ (článek 14, bod 1)

Genderové hledisko se má promítnout také do činností zařízení sportovních, kulturních a volnočasových. „Strany učiní vše nezbytné pro podporu zásad stanovených v odstavci 1 v  neformálních vzdělávacích zařízeních a také v zařízeních sportovních, kulturních a volnočasových a v médiích.“ (článek 14, bod 2)

Děti

Antidiskriminační přístup

Antidiskriminační přístup dle Istanbulské smlouvy požaduje přijetí legislativních opatření pro aktivní prosazování rovnosti v každodenním životě. To zahrnuje různé formy zvýhodnění cílových chráněných skupin (např. obrácené důkazní břemeno v soudních řízeních), vytváření specializovaných dozorových orgánů.

Obecně však platí, že antidiskriminační legislativa vede k zásahům do soukromí, k šikanování lidí, k právní nejistotě. Zároveň dochází k přehlížení nespravedlností vůči těm, kteří nepatří k cílové chráněné skupině.

Dle Istanbulské úmluvy jsou to muži a chlapci, kteří jsou vnímáni jako odvěcí utlačovatelé žen. Násilí je prezentováno jako typicky mužská záležitost, jako by absolutně neexistovalo násilí žen na mužích.

Nevládní organizace

Počítá se i se zapojením nevládních organizací. Dle článku 13 Istanbulské úmluvy se smluvní strany zavazují „podporovat a pravidelně organizovat osvětové kampaně a programy na všech úrovních, a budou spolupracovat s organizacemi a institucemi činnými v oblasti lidských práv a rovnosti práv, s nevládními organizacemi a občanskou společností, obzvláště s organizacemi žen, aby tam, kde to bude vhodné, zvyšovaly povědomí široké veřejnosti o různých projevech všech forem násilí, jež spadají do působnosti této úmluvy a pochopení toho, jaké mohou být následky na děti a jak důležité je takovému násilí bránit.“

Istanbulská smlouva předpokládá, že ze státního rozpočtu budou odváděny nemalé finanční prostředky do genderového neziskového sektoru. Strany vydělí přiměřené finanční a lidské zdroje pro náležité uplatňování integrované politiky, opatření a programů zaměřených na prevenci a potírání veškerých aktů násilí spadajících do působnosti této úmluvy, a to i těch, jež zajišťují nevládní organizace a občanská společnost.“ (článek 8)

Hrozba prolomení advokátní mlčenlivosti

Pro advokacii je největším rizikem článek 28 Istanbulské úmluvy. Strany učiní nezbytná opatření k tomu, aby pravidla důvěrnosti vyplývající ze zákonů dané země nebránila pracovníkům určitých profesí, při respektování vhodných podmínek, ohlásit kompetentním organizacím či úřadům, že mají důvodné podezření že došlo ke spáchání závažného násilného činu, spadajícího do působnosti této úmluvy, a lze do budoucna očekávat, že budou spáchány další závažné násilné činy.“

Hrozí tedy prolomení advokátní mlčenlivosti. Z tohoto důvodu se proti ratifikaci Istanbulské úmluvy vyjádřila Česká advokátní komora.

GREVIO

Klíčovým prvkem mechanismu kontroly dodržování Istanbulské úmluvy je Expertní skupina pro potírání násilí vůči ženám a domácího násilí (GREVIO). Tato skupina se skládá z 10 až 15 členů, které volí na čtyřleté období Výbor smluvních stran. Úkolem této expertní skupiny je monitorovat naplňování Istanbulské úmluvy smluvními stranami (článek 66, bod 1). Členové GREVIA budou mít výsady a imunitu (článek 66, bod 7).

Lze předpokládát, že monitorovací mechanismusse stane prostředkem politického nátlaku na smluvní státy.

Žena

Závěr

Není správné, aby boj proti jednomu z mnoha sociálně patologických jevů (násilí vůči ženám) byl vyvýšen nad všechno ostatní.

V Istanbulské úmluvě nejde ani tak o násilí vůči ženám, ale spíše o gender a antidiskriminaci. Úmluva má sloužit k zavedení základních postulátů genderismu do mezinárodního práva a do právních řádů smluvních států.

Použité zdroje:

https://rm.coe.int/1680462471

https://neviditelnypes.lidovky.cz/zahranici/analyza-istanbulske-umluve-se-vyhneme-obloukem.A181127_225811_p_zahranici_wag

https://www.novinky.cz/domaci/clanek/valkova-chce-parlamentem-protlacit-istanbulskou-umluvu-podle-kritiku-je-dokument-zbytecny-40299007

https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/180513istanbulska-umluva-neni-posilou-pratelstvi-muze-a-zeny-pisou-biskupove

https://www.forum24.cz/istanbulska-umluva-je-zbytecny-nesmysl-propagujici-gender-ideologii/

https://tradicni-rodina.cz/eu/istanbulska-umluva-ii-drasticky-zasah-do-prav-deti-a-rodicu/

Hodnocení:     nejlepší   1 2 3 4 5   odpad
Facebook Google Twitter

Komentáře

Zobrazit: standardní | od aktivních | poslední příspěvky | všechno
Článek ještě nebyl okomentován.


Nový komentář

Téma:
Jméno:
Notif. e-mail *:
Komentář:
  [b] [obr]
Odpovězte prosím číslicemi: Součet čísel osm a jedenáct